Dzisiaj jest: 24.4.2024, imieniny: Bony, Horacji, Jerzego

Regulamin

Regulamin
Korzystania ze strony www.fdf.pl  oraz zamieszczonego tam Ogólnopolskiego Rejestru Firm.
                                                  
                                                          I. Postanowienia wstępne.

1. W regulaminie  określono  zasady i warunki korzystania z programów na stronie www.fdf.pl  oraz Ogólnopolskiego Rejestru Firm, w szczególności Usług udostępnionych w nim usług. Strona została udostępniona Użytkownikom FDF Firma dla Firm z siedzibą w Dębicy, ul. Krucza 70, 39-200 Dębica NIP 8181588075.
3. Wygląd, układ funkcjonalny portalu oraz elementy graficzne, formularze  i  Oprogramowanie  Portalu oraz jego bazy danych i wszystkie treści które nie pochodzą od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz innych praw przysługujących Firmie FDF Firma dla Firm a także i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
4. W związku z korzystaniem z Usług udostępnionych w Ogólnopolskim Rejestrze Firm  -  FDF, w szczególności przesłanie do FDF wypełnionego formularza przeznaczonego do korzystania z Usług i akceptacji Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że:
a) zapoznał się z postanowieniami Regulaminu;
b) akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
c) wyraża zgodę na niezwłoczne udostępnienie mu Usług, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie.
5. Korzystanie przez Użytkownika z Usług udostępnionych w Portalu, w szczególności przesłanie do Firmy FDF wypełnionych Formularzy  przeznaczonych  do akceptacji niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie przez akceptację lub „dodaj -kliknięcie"  Linku aktywacyjnego otrzymanego od FDF (gdy jest to niezbędne i wymagane dla skorzystania z Usług), oznacza zawarcie przez Użytkownika z FDF Firmą dla Firm umowy o świadczenie Usług na zasadach obowiązujących w portalu i warunkach określonych w  niniejszym Regulaminie.


II. Słownik - pojęć użytych w Regulaminie.

O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
1. FDF –oznacza FDF Firma dla Firm, 39-200 Dębica ul. Krucza 70 portal Ogólnopolski Rejestr Firm
2. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Portalu fdf.pl, określający w szczególności prawa i obowiązki Użytkownika, prawa i obowiązki FDF oraz zasady i warunki korzystania z Usług udostępnionych w Portalu  fdf.pl.

3. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usług na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub
b) posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyska zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na korzystanie z Usług.
W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, czynności określone w Regulaminie wykonuje organ tej osoby lub jej przedstawiciel (pełnomocnik) umocowany do dokonywania wszelkich czynności w jej imieniu związanych z korzystaniem z Usług.

4. Portal Ogólnopolski Rejestr Firm – FDF- fdf.pl - oznacza portal udostępniany przez FDF  w domenach internetowych, do których prawa właściciela przysługują  FDF, między innymi w domenie internetowej fdf.pl, orf.pl i innych  dostępnych  również na urządzeniach mobilnych (z zastrzeżeniem różnic dotyczących sposobu i zakresu prezentowanych treści oraz świadczonych usług).
5. Portal udostępniono pod adresem  internetowym https://fdf.pl.
6. Formularze - oznaczają strony internetowe w Portalu, które umożliwiające Użytkownikowi zawarcie z FDF umowy o świadczenie Usług oraz korzystanie z Usług, a także udostepnienie FDF danych (w tym danych osobowych) Użytkownika, o ile jest to niezbędne dla skorzystania z Usług.

7. Treści - oznaczają wszelkie treści zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie w ramach Usług, w szczególności treści wpisywane przez Użytkowników do Formularzy dodania produktów, ogłoszeń, oraz danych adresowych firm,  adresu internetowego i modyfikacji Strony internetowej Użytkownika w Serwisie (w tym adresy, opisy i informacje dotyczące Firm i Stron internetowych Użytkowników).


8. Usługi - oznaczają określone w Regulaminie, świadczone przez FDF dla Użytkownika, usługi polegające na udostępnieniu Użytkownikowi możliwości:
a) bezpłatnego wyszukiwania interesujących Użytkownika firm, produktów, adresów internetowych Stron internetowych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Firm i Stron internetowych;
b) odpłatnego zamieszczenia i rozpowszechniania adresów firm,  adresu internetowego Strony internetowej Użytkownika w Serwisie wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Strony internetowej oraz firmy . Umieszczanie Produktów, ogłoszeń, linków oraz reklam.(Faktura VAT)
9. Strona internetowa Użytkownika - oznacza stronę internetową i serwis internetowy Użytkownika.

10. Link - oznacza łącze (odwołanie) do danej strony internetowej umożliwiające jej otwarcie.

11. Dni robocze - oznaczają dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy( świąt).


III. Zasady korzystania z Usług.

1. Usługa umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie interesujących Użytkownika Firm, Produktów, Ofert, adresów internetowych Stron internetowych innych Użytkowników oraz zapoznawania się z tymi Firmami , Produktami, Ofertami , adresami internetowymi, opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych, a także zamieszczenie i rozpowszechnianie adresu  Firm, Produktów, Ofert Strony internetowej Użytkownika w Portalu wraz z jej opisem i innymi informacjami dotyczącymi tej Firmy, Produktu, Oferty,  Strony internetowej Użytkownika oraz dokonywanie zmian w adresie, opisie i innych informacjach dotyczących Firmy, Produktu, Oferty,  Strony internetowej Użytkownika.
2. Użytkownik korzysta z Usług za pomocą udostępnionych w Serwisie oprogramowań, Linków i Formularzy oraz zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronach internetowych Portalu. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól odpowiednich Formularzy przeznaczonych do korzystania z Usług, chyba że pole to jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne).
3. Adresy internetowe Stron internetowych Firm, Produktów, Ofert Użytkowników wraz z opisami i informacjami dotyczącymi tych Stron internetowych są nieodpłatnie wyszukiwane oraz czytane przez inne osoby korzystające z Portalu.
4. Treści zamieszczane przez Użytkownika w Portalu powinny być zgodne z przeznaczeniem Usług, postanowieniami Regulaminu oraz wymogami określonymi w fdf.pl. Opis i informacje dotyczące, Firm, Produktów, Ofert,  Strony internetowej Użytkownika powinny dotyczyć tej Firmy, Produktu, Oferty, Strony internetowej, do której zostały zamieszczone, być zgodne z prawdą oraz nie mogą wprowadzać w błąd co do podmiotu, który prowadzi i rozpowszechnia te informacje.
5. Treści Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami specjalnymi), jaka jest możliwa do wpisania w Formularzu przeznaczonym do zamieszczenia w Treści Portalu.
7. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.8.a) Regulaminu jest bezpłatne.
8. Korzystanie z Usług w zakresie określonym w punkcie II.8.b) Regulaminu jest odpłatne, a wysokość opłat za świadczenie tych Usług określa punkt IV Regulaminu.
9. Niezależnie od postanowień punktu III.7 i III.8 Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (przedsiębiorcy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub/i transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów, przy czym wynagrodzenie to nie jest pobierane przez FDF i nie stanowi wynagrodzenia za korzystanie z Usług.
10. Treści płatne Użytkownika są upubliczniane w Portalu FDF w ciągu 48 godzin od chwili ich zamieszczenia w Serwisie, o ile zamieszczone zostały do godziny 15.00 danego dnia roboczego oraz pod warunkiem spełniania przez Użytkownika i Treści Użytkownika postanowień Regulaminu. W przypadku Treści Użytkownika zamieszczonych przez Użytkownika po godzinie 15.00 lub w dni nierobocze, Treści Użytkownika są upubliczniane w Następny dzień  roboczy przypadającym po dniu wolnym zamieszczenia tych Treści w Serwisie.
11. Firma FDF  nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników zamieszczane i rozpowszechniane w Portalu FDF na domenach fdf.pl oraz orf.pl. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez FDF, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Portalu ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
12. Strony internetowe Użytkownika oraz teksty zawierająca treści erotyczne lub treści nieprzeznaczone dla osób pełnoletnich musi posiadać odpowiednią  przedstronę internetową o charakterze informacyjnym dotyczącym treści i tematyki Strony internetowej Użytkownika z wyraźnym oznaczeniem wejścia i rezygnacji z wejścia na Stronę internetową Użytkownika. Przedstrona internetowa określona w zdaniu poprzednim nie może zawierać żadnych reklam i materiałów promocyjnych jakichkolwiek podmiotów i treści oraz materiałów prezentujących lub prowadzących do treści Strony internetowej Użytkownika, poza samym oznaczeniem wejścia na Stronę internetową Użytkownika.
13. Użytkownik posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wszelkie oświadczenia składa, zaciąga zobowiązania, realizuje uprawnienia i wykonuje obowiązki określone w Regulaminie oraz na stronach internetowych Portalu FDF za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
14. Korzystanie przez Użytkownika z Usług, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i rozpowszechniane przez Użytkownika Treści w Portalu będą czytane przez inne osoby;
b) wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie Treści Użytkownika przez inne osoby.


IV. Warunki korzystania z Usług.

1. Skorzystanie z możliwości zamieszczenia pojedynczego adresu Strony internetowej, Firmy, Produktu, Oferty, Ogłoszenia  Użytkownika w Portalu FDF, w ramach Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu, wymaga dokonania  przez Użytkownika następujących czynności:
a) prawidłowego wypełnienia wszystkich pól Formularza umożliwiającego skorzystanie z Usług w zakresie określonym przez Portal FDF jako obowiązkowy, w szczególności w zakresie adresu poczty elektronicznej Użytkownika, Firmy, Produktu, Oferty, Ogłoszenia, adresu Strony internetowej Użytkownika, opisu i informacji dotyczących tej Strony internetowej, Firmy, Produktu, Oferty, Ogłoszenia;
b) zaakceptowania postanowień Regulaminu;
c) przesłania wypełnionego Formularza wskazanego w punkcie a) powyżej drogą elektroniczną do FDF  poprzez zaakceptowanie odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu;
d) akceptacja - aktywowanie Linku aktywacyjnego otrzymanego w liście elektronicznym wysłanym przez FDF do Użytkownika na udostępniony FDF przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (jeżeli jest to wymagane dla skorzystania z Usług);
e) dokonania zapłaty w wysokości  niezbędnej dla danej usługi, w sposób określony w punkcie IV.3 Regulaminu.
2. Skorzystanie z możliwości dokonania zmiany w adresie, opisie lub informacjach dotyczących pojedynczej , Firmy, Produktu, Oferty, Ogłoszenia , adresu Strony internetowej Użytkownika w Portalu, w ramach Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu, wymaga wejścia na konto założone w serwisie i dokonanie zmian.
3. Niezależnie od postanowień punktu IV.1 - IV.2 Regulaminu, korzystanie przez Użytkownika z Usług może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności lub złożenia określonych oświadczeń przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przy próbie skorzystania z Usług.
4. Wykonanie czynności określonych w punkcie IV.1 - IV.2 Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Serwisie.
6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez FDF dla celów związanych z korzystaniem z Usług.
7. Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest FDF.
8. FDF informuje, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu oraz że Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. Zgłoszenie żądania zaprzestania przetwarzania przez FDF danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez Użytkownika z Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu i wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy o świadczenie Usług określonych w punkcie II.8.b) Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.
10. Wypełnienie Formularza umożliwiającego udostępnienie danych osobowych Użytkownika odbywa się w oparciu o następujące zasady:
a) dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i powinny być zgodne z prawdą;
b) osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
11. Korzystanie z Usług, a w szczególności przesłanie do FDF Formularza dotyczącego akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne z:
a) złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane osobowe udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b) upoważnieniem FDF do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach związanych z korzystaniem z Usług;
c) przyjęciem do wiadomości przez Użytkownika prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
12. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia FDF do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi.
13. Zastrzegamy  sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w celu ustalenia, czy są one zgodne z prawdą. Użytkownik jest zobowiązany do umożliwienia FDF przeprowadzenia weryfikacji wskazanej w zdaniu poprzednim, w szczególności poprzez podanie aktualnego numeru telefonu i udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę administratorów oraz osób upoważnionych  przez FDF.


V. Obowiązki Użytkownika oraz jego prawa.

1. FDF Firma dla Firm dołoży starań, aby korzystanie z Portalu i Usług było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu i Usług. Ponadto Oprogramowania mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika
2. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych przez FDF do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik,FDF podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Serwisu oraz głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.
3. Bez zgody FDF, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
4. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie Treści zgodnych z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie FDF z tytułu rozpowszechniania w Portalu FDF treści niespełniających warunków określonych w Regulaminie.
5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczonych przez niego Treści w Portalu  w zakresie umożliwiającym ich rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne czytanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne lub odpowiednie licencje do tych Treści w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do Treści oraz prawo do zezwalania innym osobom na nieodpłatne czytanie tych Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
6. Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia Treści w Serwisie oraz ich rozpowszechniania i nieodpłatnego czytania przez inne osoby, na warunkach określonych w Regulaminie. Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody, jaką poniesie FDF  z tytułu roszczeń osób trzecich (w tym organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w Prtalu FDF Ogólnopolski Rejestr Firm.

7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści zamieszczonych i rozpowszechnianych przez niego w Portalu FDF, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.

8. FDF Firma dla Firm nie ponosi odpowiedzialności za Treści zamieszczane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Portalu FDF Ogólnopolski Rejestr Firm. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia Treści w Portalu w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez FDF, w ramach Usług, możliwości zamieszczania i rozpowszechniania Treści w Portalu ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że FDF nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia Treści Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.

9. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, wszystkie Treści zamieszczane przez Użytkowników w Portalu zamieszczone i rozpowszechniane w Portalu powinny spełniać następujące warunki:
 a) nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;

 b) nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;

 c) nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii ani nawoływać lub prowokować do przemocy lub agresji;

 d) nie mogą zawierać gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich;
 e) nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw FDF i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich i praw pokrewnych, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

 f) nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi, nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;

g) nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci, chorobie lub nieszczęśliwym wypadku innej osoby;

h) nie mogą zawierać wirusów komputerowych;

i) nie mogą być sporządzone w języku obcym (innym niż polski)

j) nie mogą zawierać treści identycznych lub wyraźnie podobnych do Treści już zamieszczonych w Serwisie lub stanowiących modyfikację Treści już zamieszczonych w Serwisie;
k) w tytule i opisie Firmy, Oferty, Ogłoszenia,  Strony internetowej Użytkownika wielkie litery mogą być używane wyłącznie zgodnie z zasadami pisowni języka polskiego;


10. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do  korzystania z Usług w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, zobowiązany jest do korzystania z Usług zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Usług  oraz do niepodejmowania żadnych działań na szkodę FDF, Użytkowników oraz innych osób.


12. FDF jest uprawniona do stosowania w Serwisie mechanizmów pozwalających na wyszukiwanie Treści Użytkowników według określonych kryteriów.VI. Zakres odpowiedzialności i prawny Firmy FDF.

1. FDF zastrzega sobie prawo i jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu i Usług, jeżeli jest to spowodowane:
a) koniecznością naprawy, wymiany, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania
b) przyczynami niezależnymi od FDF (w szczególności siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. FDF nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz okolicznościami niezależnymi od FDF.

3. FDF nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
FDF jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. FDF ponosi także odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli odpowiedzialność ta wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. FDF nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za Treści Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane i informacje, a także za skutki skorzystania z tych Treści, danych i informacji przez inne osoby.

5. FDF nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Usług, za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

6. FDF zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych dotyczących Użytkownika (w tym jego danych osobowych) uprawnionym na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych wynika z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. FDF zastrzega sobie prawo zmian oprogramowania przeznaczonego do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

8. FDF zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej i układu Portalu przeznaczonych do świadczenia Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

9. FDF zastrzega sobie prawo do rozbudowy form i zakresu korzystania z Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

10. FDF zastrzega sobie ponadto prawo do dokonywania zmian poszczególnych funkcjonalności udostępnianych w ramach Usług, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
11. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do FDF.

12.FDF zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania Usług w każdym czasie, bez konieczności uzasadniania przyczyny rezygnacji, w szczególności z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych.
13. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy FDF i Użytkownikiem jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług jest miejsce, w którym FDF ma siedzibę. Usługi elektroniczne dostępne w Serwisie są świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym FDF ma siedzibę.

14. Wyłącznym źródłem zobowiązań FDF jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, FDF może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, w szczególności technicznych, prawnych i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikowi.

16. FDF może odmówić świadczenia Usług, w całości lub w części, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa, w przypadku niespełniania przez Użytkownika lub Treści Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem postanowień punktu VI.17 Regulaminu.

17. W przypadku niespełniania przez Treści Użytkownika warunków określonych w Regulaminie, które może skutkować odmową świadczenia Usług Użytkownikowi.

18. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub postanowień Regulaminu, FDF jest uprawniona do:
a) zablokowania dostępu do Treści Użytkownika;
b) usunięcia Treści Użytkownika z Portalu FDF  i zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym które jest jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia.

19. FDF jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem natychmiastowym - jednoznaczne z wypowiedzeniem Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w następujących przypadkach:
a) zgłoszenia żądania zaprzestania przetwarzania przez FDF danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usług;
b) udostępnienia FDF danych osobowych niezgodnych z prawdą;
c) nie spełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu.
FDF jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi ze skutkiem, bez uprzedniego zawiadomienia o tym Użytkownika, w przypadku otrzymania przez FDF Firma dla Firm urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze rozpowszechnianej przez Użytkownika Treści.

20. W przypadku upływu czasu trwania Usług lub zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, FDF usunie Treści Użytkownika z zasobów pamięci serwera FDF. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku Treści zabezpieczonych na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na żądanie uprawnionej na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby lub organu, z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku FDF jednocześnie blokuje dostęp do Treści Użytkownika.


VII. Korespondencja.

1. FDF kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika.
2. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu FDF i Usług na adres poczty elektronicznej biuro@fdf.pl chyba że FDF wskaże Użytkownikowi inny adres poczty elektronicznej, na który korespondencja winna być kierowana.
3. FDF nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia FDF nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana. We wszystkich tych przypadkach, korespondencję FDF uważa się za dostarczoną z dniem wysłania tej korespondencji do Użytkownika.


VIII. Reklamacje.

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej biuro@fdf.pl

2. FDF rozpatruje reklamacje w terminie 14 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. FDF poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem czternastodniowego  okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie FDF  niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
3. Odpowiedź na reklamację FDF kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.1 Regulaminu.


IX. Zmiany Regulaminu.


1. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na Portalu internetowym.

3. FDF zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia na Portalu w szczególności poprzez zamieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany, z zastrzeżeniem zdań następnych niniejszego punktu Regulaminu. FDF zawiadamia o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Portalu. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników
5. W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
 
Prosimy o dodawanie firm do nowego Ogólnopolskiego Rejestru Firm na stronie powyżej. Stary katalog znajduje się na www.orf.pl .